Fonderna
PSG Micro Cap

PSG Micro Cap (namnändrad från PSG Small Cap 2015-10-29) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens startdag var 31 augusti 2009.

PSG Capitals förvaltning av PSG Micro Cap syftar till att över tiden, med ett väl avvägt risktagande, ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på investerat kapital. Detta uppnås genom ett aktivt utövande av ägarrollen i ett begränsat antal noterade nordiska bolag med tydlig tonvikt på den svenska marknaden. Investeringar i bolag med säte i Sverige kommer att utgöra huvuddelen av PSG Micro Caps portfölj med en andel om minst 80 procent.

Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte koncentrerad till någon speciell bransch. PSG Micro Cap inriktar sig på mindre bolag, med ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 0,1 procent av det sammanlagda börsvärdet på de företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Fonden använder sig inte av korta positioner eller derivat i syfte att minska marknadsrisken och är därmed en s.k. "long only" aktiefond. Detta innebär att avkastningen för PSG Micro Cap i betydande omfattning påverkas av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.

Ytterligare information om PSG Micro Cap är tillgänglig i Informationsbroschyren för PSG Micro Cap, samt på www.psgcapital.se.

Elementa

Från och med 1 juli 2016 har fonden Elementa överlåtits till AIF-förvaltaren Elementa Management AB, i vilken PSG Capital AB är delägare. Information om fonden Elementa, inklusive månadsrapporter, finns på Elementa Management ABs hemsida www.elementamanagement.se.


PSG Capital AB   |   Birger Jarlsgatan 2   |   114 34 Stockholm